Algemene voorwaarden


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

CrazyWheels Arnhem Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons
aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van
toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over (koper) moet hieronder worden
verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit
hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst
aan te gaan. Met name wordt onder (koper) ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens
rekening zaken worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de
koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de
voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts
het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden
van de koper doet aan het voorgaande niet af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt
daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan
ook.
Artikel 2. Offertes
1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het
doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order
geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde
orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid
bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en
dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.
Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet
op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij
ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop
wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van
onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in
het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanner wij een aan ons gegeven order
schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het
moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een
periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order
betreft) na het geven van der order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te
annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet
voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien
wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten
overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze
orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze
orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan
verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze
medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als
vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door
onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4. Prijzen
1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, inclusief verpakking, exclusief kosten voor vervoer en overige kosten.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde
van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,
fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten,
verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit
zijn. De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen. Over het algemeen bedraagt de levertijd 3á4 werkdagen.
Mocht dit langer zijn dan 30 dagen wordt contact opgenomen met de klant, die kan dan ten alletijde
de overeenkomst ongedaan maken.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis
wanneer het factuurbedrag meer dan € 1000,00 zegge: duizend euro bedraagt.
Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn.
3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons
oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs.
4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen
plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een
afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in
artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis
tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande
ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het
bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn
afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van
alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
7. Afkoelings periode bedraagt 7 werkdagen. De producten mogen alleen retour indien de verpakking
ongeschonden is en de inhoud niet is gebruikt. De verzendkosten hiervan zijn voor de koper.
Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk teruggestort, uiterlijk binnen 30 dagen.
8. Voor aanbiedingen geld OP=OP
Artikel 6. Reclame door de koper
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de
gegevens die hij ons verstrekt heeft.
De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door
ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de
gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het
bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de
koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen.
De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en
voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikten
wijzigingen.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk
waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na
factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis
worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke
nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de
betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te
verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een
zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan
het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld
in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons
geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar
aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de
gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of
onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor
doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit
door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n
termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden
sedert de levertijd is verstreken.
5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven
te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door
derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)
aanspraken doen gelden.
2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende,
door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat,
uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken
c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur
met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover
de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking
hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor
bedoeld.
3. Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken
reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting
onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer
gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake
is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de
middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen
en wij
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte
schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door
de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden
ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke
levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te
zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending
verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van
de koper onder derden op te slaan.
6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de
uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet
tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de
koper komen.
7. De kosten voor het transport naar CrazyWheels van de zaak die voor garantie word aangeboden komen altijd voor rekening van de koper.

Artikel 8. Betaling

1. Betalingen via vooraf overschrijven of contant of pin bij afhalen.
Artikel 9. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare
tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en
vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, inen
uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten
van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze
leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of
het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde
tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot
schadevergoeding aanspreken.
Artikel 10. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland
recht van toepassing.
Artikel 11. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane
overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
CrazyWheels Arnhem Nederland